ผ้าขนหนูแปลงร่าง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุใช้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ้าขนหนูแปลงร่างโดยมีสมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผ้าขนหนูสามารถนำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้จริงและมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาหาความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร จำนวน 73 คน ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานมีความทนทานแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ประดับตกแต่งห้องและใช้เป็เนของฝากของขวัญ แข็งแรงทนทาน
1 สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุใช้แล้ว
2 ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อโณทัย พันธะไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สกาวใจ จงใจสิทธิ์ปวช.
2นางสาว เบญญาภา ระเบียบปวช.
3นางสาว ขนิษฐา จันทวงศ์ปวช.
4นางสาว ดารัตน์ เกิดดีปวช.