เตาฟืนกลางแจ้ง

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปในการประกอบอาหารนิยมใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายและสะดวกสบาย แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เมื่อมีผู้คนจำนวนมากใช้เหมือนๆกันจึงทำให้พลังงานหมดไปอย่างรวดเร็ว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมตามแบบวิถีชีวิตสมัยก่อน คือการใช้เตาฟืนในการหุงต้มประกอบอาหาร โดยหาวิธีการสร้างเตาฟืนให้มีคุณลักษณะน่าใช้มากขึ้นและใช้งานได้อย่างสะดวก จึงคิดค้นกระบวนการปรับลดและเพิ่มเปลวไฟให้แรงหรือเบาลงได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับออกซิเจนเข้าออกบริเวณจุดติดไฟ เพื่อให้สามารถปรับความร้อนหรือเปลวไฟได้ตามต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาฟืนกลางแจ้งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากเตาฟืนดั้งเดิมตรงที่แยกส่วนของเตาให้มีช่องใส่ฟืนและช่องเทเศษขี้เถ้าออกจากเตาและมีลิ้นสำหรับปรับให้ออกซิเจนเข้าออกบริเวณจุดติดไฟ ปรับความร้อนได้ตามต้องการ ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า แก๊ส และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1. ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาพัฒนานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในยุคปัจจุบัน
2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. อนุชา เกตุสละไชยอุตสาหกรรม
2นาย นันทพงษ์ กัลปนาไพรอุตสาหกรรม
3นางสาว สาวิตรี ชูดอกไม้อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนุพร จ้อยมีปวส.
2นาย มณฑล หมื่นมะโนปวส.