กระทงกะลากับผ้าไทย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การจัดทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์กระทงกะลากับผ้าไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการประดิษฐ์กระทงกะลาโดยใช้ผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งให้สวยงาม 2.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระทงกะลาโดยใช้ผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งให้สวยงาม 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงของจังหวัดตาก โดยศึกษาประชากรจำนวนทั้งสิ้น 500 คน กลุ่มตัวอย่าง 100 คน จากเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นการประดิษฐ์กระทงกะลาโดยใช้ผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งให้ประณีตและสวยงาม
2. เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง ของจังหวัดตาก
3. สามารถสร้างกระทงกะลาที่ใช้ผ้าไทยมาเป็นส่วนประกอบในการตกแต่งให้สวยงาม
4. สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุศรา มั่นเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ภัททิรา ชานันท์โทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา พันธ์ดีปวช.
2นาย จักรกฤษณ์ ใจคำปวช.
3นางสาว ชิดชนก หวายแก้วปวช.
4นางสาว ศศิพิมพ์ แก้วสุตินปวช.
5นางสาว สิริลักษณ์ สุยังกุลปวช.