App IOT Burapa V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วลัยพร เนรมิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พิรวุฒิ หม่อมประโคนอุตสาหกรรม
3นาย มนตรี เล่ห์สิงห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐานวัฒน์ โสดาปวช.
2นาย ฐนกร หอมสิทธิ์ปวช.
3นาย ณัฏฐณิกร โลวะกิจปวช.
4นางสาว ฐิติมา แสงสุวิมลปวช.
5นางสาว ทักษณา บางนาชาดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้เป็นการนำเอาบอร์ด์ Node MCU ESP8266 ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์การเปิด ปิด ปั้มน้ำ และหลอดไฟ โดยผ่าน cloud computing ผ่าน App BLYNK.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้งานผ่าน App BLYNK.ในการเปิดปิด ปั้มน้ำ และไฟ ในโรงเพาะ
1. อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบค่าความชื่นในดินในการปลูกต้นไม้
2. ง่ายต่อการสั่งงานโดยทำการสั่งงานผ่าน wifi
3. สามารกใช้เป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ผ่าน wifi ในอุปกรณ์ชนิดอื่นๆได้