App IOT Burapa V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วลัยพร เนรมิตรสามัญ
2นางสาว นฤมล ผลจันทร์สามัญ
3นางสาว นฤทธิ์ บุญประกอบสามัญ
4นางสาว นพณัช เปสุริยะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐานวัฒน์ โสดาปวช.
2นาย ฐนกร หอมสิทธิ์ปวช.
3นาย ณัฏฐณิกร โลวะกิจปวช.
4นางสาว ฐิติมา แสงสุวิมลปวช.
5นางสาว ทักษณา บางนาชาดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้เป็นการนำเอาบอร์ด Raspberry PI (ราสเบอรี่ พาย) ทำหน้าที่เป็น Sever ส่งค่าอุณหภูมิและความชื่นไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์ PubNub และแสดงผ่าน Freeboard.io ทำให้สามารถดูค่าอุณหภูมิและความชื้นขณะนั้น และพร้อมกันนั้นก็สามารถสั่งงานรีเลย์ที่ฝั่ง Sever เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้ถึง 4 ช่องทาง ขอเพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นผู้ดำเนินการวิจัยได้เล็งเห็นถึงการนำเอาสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ,แท็บเล็ต (Tablet) และ ราสเบอรี่ พาย (Raspberry pi) มาใช้งานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างของการวัดความชื่นในดินการปลูกต้นไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Internet of Things Burapa เป็นการใช้งานในการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยผ่านแท็บเล็ต (Tablet) ในการสั่งการที่จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝั่ง โดยจะแสดงในลักษณะของการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำงาน เช่น พัดลม การเปิดปิดไฟภายในบ้าน ยังเป็นการป้องขโมยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะ จะใช้การสั่งงานที่อยู่นอกบ้าน ซึ่งสะดวกและงานต่อการทำงาน ผ่าน wifi