กล่องควบคุมการทำงานอัตโนมัติของพัดลมทำงานเฉพาะจุด(โรงอาหาร)

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

โดยปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการใช้พลังงาน ที่มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้ อย่างน้อย 10 % เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น มาควบคุมการทำงานอย่างมีระบบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติของพัดลมภายในโรงอาหาร หรือลักษณะการใช้งานพัดลมแบบสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการการควบคุมการทำงานแบบให้บุคคลบังคับการเปิด และปิดการทำงานเอง ซึ่งมีการทำงานที่ไม่แน่นอน ลืมปิดการทำงาน หรือหาจุดเปิด-ปิด การใช้งานไม่ได้รับความสะดวก เป็นที่มาของการศูนย์เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ และเกิดการสึกหรอกับตัวพัดลมโดยตัวกล่องสามารถติดตั้งยึดกับผนังได้ และมีหลอดไฟ(LED) แสดงสัญญาณแสงบอกลักษณะการทำงาน รูสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และปลั๊กไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับพัดลมโดยอัตโนมัติ พร้อมการใช้งานมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
1 ได้กล่องควบคุมการทำงานอัตโนมัติของพัดลมทำงานเฉพาะจุด(โรงอาหาร)
2 แนวทางในการศึกษา และเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิพงศ์ พิเลิศอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร วงค์ลังกาอุตสาหกรรม
3นาย ภานุวัฒน์ ลาสุทธิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาทิตยา ผลบุญปวช.
2นาย ปรเมษฐ อำนาจผูกปวช.
3นาย วายุภักดิ์ สังข์ทองพงศ์ปวช.
4นาย สิงหา ทิพย์ชุมภูปวช.
5นาย ปรเมษ เกษตรลักมีปวช.