เครื่องหั่นหยวกกล้วย

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรที่มีการทำการเกษตรหลายอย่างรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อดำรงชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งในการเลี้ยงกุ้งจัดเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยการเลี้ยงกุ้งขาว ในช่วงที่กุ้งยังเล็ก(1 เดือนแรกเกิด) นั้นเกษตกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องให้อาหารในปริมาณที่น้อยแต่ต้องให้หลายครั้งต่อวันเพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าวข้างตน กลุ่มข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการสร้างเครื่องให้อาหารกุ้ง เพื่อช่วยกำหนดเวลาและปริมาณการให้อาหารกุ้ง ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องสามารถให้อาหารกุ้งตามเวลาและปริมาณที่กำหนดได้ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาควบคุม
ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย ควบคุมการให้อาหารในปริมาณที่ต้องการ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เพียงวิภา พิลาวรรณอุตสาหกรรม
2นาย เอกนริน พลาชีวะอุตสาหกรรม
3นาย พรรณ โรจนพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย บรรพต จันทร์แดงอุตสาหกรรม
5นาย เชาวลิต ปิงไฝอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิชาติ ภู่พิมลปวช.
2นาย พีรพัฒน์ ร่วมเกล้าปวช.
3นาย วรเมธ นิ่มเจริญปวช.
4นาย พีรพัฒน์ รัตน์เจริญปวช.
5นาย ปรเมศวร์ อินศิริปวช.
6นาย เจษฎา แซ่ตันปวช.
7นาย จักรกฤษณ์ สุขขะปวส.
8นาย สรศักดิ์ พุ่มพวงปวส.