อุปกรณ์เช็คขั้วหลอดไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิชอุตสาหกรรม
2นาย อนุสรณ์ รวมทรัพย์อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. รณชัย ลีเลียงอุตสาหกรรม
4นางสาว ผุสดี วงษ์ธัญญะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ภู่ยางโทนปวช.
2นาย ณัฐพล กองศรีปวช.
3นาย จตุพร สายบุรีปวส.
4นาย สมบัติ มหาอากาศปวส.
5นาย อนุสรณ์ กิตตินภาดลปวส.
6นางสาว คณิศร เชียงคำปวส.
7นางสาว พรพิมล สมบูรณ์ปวส.
8นาย สิทธิชัย จันทกูลปวส.
9นาย บัณฑิต โตสำริตปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เช็คขั้วหลอดไฟ อินแคนเดสเซนต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ กับวิธีการเช็คหลอดไส้ด้วยการมองและการเช็คด้วยโอห์มมิเตอร์ พบว่าการมองด้วยตานั้นมีค่าความผิดพลาดมากที่สุดเนื่องจากในบางครั้งไส้หลอดที่ชำรุดนั้นไม่ได้ขาดออกจากกัน การทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์ผู้ทดสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โอห์มมิเตอร์เป็นอย่างดี ส่วนอุปกรณ์เช็คขั้วหลอดไฟนั้นสามารถใช้งานได้ง่ายและมีความเที่ยงตรงในการตรวจสอบสูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เช็คขั้วหลอดไฟสามารถช่วยในการตรวจเช็คไส้หลอดไฟว่าขาดหรือไม่ขาด ของหลอดประเภท อินแคนเดสเซนต์ชนิดขั้วเกลียวแบบ E27และฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18W , 32W และ 36W

สะดวกต่อผู้ใช้งานและมีความถูกต้องสูง
ในปัจจุบันหลอดไส้ ประเภท อินแคนเดสเซนต์ และฟลูออเรสเซนต์ ยังเป็นที่นิยมและใช้มากในบ้านพักอาศัยและสำนักงาน แต่เมื่อใช้ไปถึงอายุการทำงานของหลอดจุดที่จะเสียและทำให้หลอดไม่สามารถเปล่งแสงสว่างออกมา นั้นคือไส้หลอดขาด โดยหลักการของวงจรอนุกรมและวงจรขนานนำมาตรวจสอบไส้ของหลอดไฟว่ายังไม่ชำรุดหรือขาดออกจากกัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการตรวจเช็คว่าหลอดไส้นั้นยังทำงานได้หรือไม่