เครื่องถอนขนสัตว์ปีก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุเทน โปยขุนทดอุตสาหกรรม
2นาย เพยาว์ สุขจ่างอุตสาหกรรม
3นาย เจต ถาวรอุตสาหกรรม
4นาย เจริญพงษ์ สายสุทธิอุตสาหกรรม
5นาย ภานุวัฒน์ สุดตาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ทับเอมปวส.
2นาย พัชชัย สายอะภัยปวส.
3นาย ณัฐพงษ์ โตสีปวส.
4นาย นภัสสร เอียมประเสริฐปวส.
5นาย ฤทธิชัย ครุฑจูปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการบริโภคไก่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจาการสำรวจพบว้าในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการผลิตส่งเนื้อไก่ในปี พ.ศ. 2558 ภายในประเทศไทยเป็น 1,200,000 ตัว และพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ทำการผลิตส่งออกเนื้อไก่จำนวน 2,000,000 ตัว ทำให้ผู้ผลิตต้องเพิ่มจำนวนการผลิตเนื้อไก่อีกทั้งเนื้อไก่ยังต้องถูกสุขอนามัยซึ่งบางขั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น การถอนข่นไก่หากใช้มือในการถอนขนไก่จะใช้เวลานานมากกว่า 15 นาที/ตัว ทำให้ไม่สามารถผลิตเนื้อไกรได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการสืบค้นข้อมูลในการถินขนไก่นั้นที่มีเรื่องการเสียเวลาแล้วยังมีเรื่องในการทำความสะอาดตัวไก่หลังการถอนขนไก่ด้วยเสร็จที่อาจจะมีเศษมูลของไก่ที่อยู่ออกมาป่นเปื้อนในเนื้อไก่ได้ เนื่องจากเนื้อไก่ที่นำมาส่วนมากจะยังไม่ผ่าท้อง
แยกชิ้นส่วนเครื่องในไก้ออกมาจึงอาจทำให้มีสิ่งป่นเปื้อนมาและต้องเสียเวลาล้างทำความสะอาดหลายรอบ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำเครื่องถอนขนสัตว์ปีกขึ้นมาและล้างทำความสะอาดเวลาถินขนไก่เพื่อจะทำให้การผลิตเนื้อไก่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและยังประหยัดเวลาในการผลิตมากขึ้น