โคมไฟไม้ไผ่สาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปาริชาติ สองสีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สิทธิชัย เสาเสนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สิทธิชัย วันทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนเดช แป้นโพธิ์กลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง จันทรมาส กล่ำเอมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราเชนทร์ ทองกรณ์ปวช.
2นางสาว ศิริประภา ปานทุ่งปวช.
3นางสาว กัญญารัตน์ ล้ำเลิศปวช.
4นางสาว นภัสวรรณ โพยมแย้มปวช.
5นางสาว พิชญา แป้นเกิดปวช.
6นาย พงศธร ชามั่งปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โคมไฟไม้ไผ่สาน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบ สร้างผลิตภัณฑ์งานจักสาน สืบสานอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ โดยนำวัสดุในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน จากการศึกษางานจักสาน พบว่า ควรอนุรักษ์ผลงานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษให้มีมูลค่าและพัฒนางานจักสานให้ยั่งยืน รักษารูปแบบชิ้นงานดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือการใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน ถ่ายทอดวิธีการงานจักสานให้กับลูกหลานและผู้สนใจสืบไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟไม้ไผ่สาน ประกอบไปด้วยวัสดุท้องถิ่นที่ทำมาจากไม้ไผ่ จักให้เป็นเส้น นำมา สอด ขัด ไขว้ และสาน ขึ้นรูปในลักษณะเป็นเส้น เป็นริ้ว โดยถูกนำมาดีไซน์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะโคมไฟตกแต่งบ้าน ที่ให้แสง สะท้อนลวดลายงานจักสาน แสดงออกถึงความสวยงาม ประยุกต์งานจักสานในรูปแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นโคมไฟสไตล์โมเดิร์น สร้างชิ้นงานให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ใช้สำหรับตกแต่งภายในอาคาร ห้องประชุม โต๊ะอาหาร ห้องรับแขก และตกแต่งในสถานที่ต่าง ๆ