เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ เดชฟุ้งอุตสาหกรรม
2นาย จเร ธรรมเนียมอุตสาหกรรม
3นาย ยอดศักดิ์ คำแดงอุตสาหกรรม
4นาย ทรงกรต วังล้อมอุตสาหกรรม
5นางสาว พิมกมล ผึ้งวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรศักดิ์ อินจรปวส.
2นาย สรวิช จันทร์เนยปวส.
3นาย ดนุสรณ์ เชิดชูปวส.
4นาย ชัชวาล วังคีรีปวส.
5นาย ชาติชาย สิทธิไกรพงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อหาคุณภาพของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ผลของโครงการปรากฎว่าจากการประเมิญผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านพบว่า เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยืมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 4.52 เมื่อพิจราณาโดยภาพรวมของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

5. ลดต้นทุนในภาคของการเกษตรให้กับเกษตรกร
1. ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

2. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3. ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ