เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพจน์ เดชฟุ้งอุตสาหกรรม
2นาย จเร ธรรมเนียมอุตสาหกรรม
3นาย ยอดศักดิ์ คำแดงอุตสาหกรรม
4นางสาว พิมกมล ผึ้งวงศ์อุตสาหกรรม
5นาย สมคิด กิติวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จีรศักดิ์ อินจรปวส.
2นาย สรวิช จันทร์เนยปวส.
3นาย นภัสสร เอียมประเสริฐปวส.
4นาย สุกฤษ โปร่งนุชปวส.
5นาย นพพงษ์ ยิ่งยงปวส.
6นาย นาถวัฒน์ วรรณบุตรปวส.
7นาย ณัฐพงษ์ โตสีปวส.
8นาย จักรนารายณ์ ทะบัญดิษฐ์ปวส.
9นาย ธนากร บัณฑิตย์ปวส.
10นาย พีรพงศ์ ชูขันธ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้มัวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อหาคุณภาพของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น ผลของโครงการปรากฎว่าจากการประเมิญผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านพบว่า เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยืมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 4.52 เมื่อพิจราณาโดยภาพรวมของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
2. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
3. ได้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ
4. ช่วยลดมลพิษทางอากาศ
5. ลดต้นทุนในภาคของการเกษตรให้กับเกษตรกร