หนอนมหัศจรรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสวัตติ์ พิจอมบุตรอุตสาหกรรม
2นาง สิริวรรณ ชัยน่านอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรภัทร ซ้อนเขียวปวช.
2นาย ณัฐนนท์ คำเครือปวช.
3นาย ปรัชญาทวี ไชยสมบัติปวช.
4นาย ปุญญาพัฒน์ ตาใจปวช.
5นางสาว มาริสา หลงสกุลปวช.
6นางสาว กุลฤทัย ยะหนักปวช.
7นาย อภิสิทธิ์ จันทร์วงศ์ปวช.
8นาย ภูมัย เกิดผลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีเพื่อศึกษาความสามารถในการกินถุงพลาสติกของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิดZophobasmorioเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตผลกระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิดZophobasmorioและเพื่อศึกษาอัตราการกินถุงพลาสติกของตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio พบว่ามวลของลดลงถุงพลาสติกลดลงและได้ศึกษาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหาด้านมลพิษจากขยะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะขยะประเภทโฟมและพลาสติกในปัจจุบันจากการสำรวจปริมาณขยะประเภทนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2552-2556พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้วิธีการกำจัดขยะโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์โดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งจากศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพที่ช่วยย่อยสลายสารอนินทรีย์
ย่อยสลายขยะอนินทรีย์