เครื่องบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่วนรวมในสถานศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ แสงคุณธรรมอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ภวัต กาญจนวิศิษฏ์ผลอุตสาหกรรม
3นาย ชาตรี งามดังนาคอุตสาหกรรม
4นาย สมัคร อินทร์เลิศอุตสาหกรรม
5นาย เทอดศักดิ์ เงินมูลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปองชัย เจริญอภิบาลปวช.
2นางสาว กนกวรรณ ชะนะเกตุปวช.
3นางสาว ณัฎฐริกา พานพงษ์ปวช.
4นาย ณัฐพล พงษ์ธีระพลปวช.
5นาย ธนากร เกตุงามปวช.
6นาย พรเทวา โยธีปวช.
7นาย พิสิษฐ์ วงศ์อารยะกุลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่วนรวมในสถานศึกษาสร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาอุปกรณ์ส่วนรวมสูญหาย หลักการทำงานของเครื่องบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่วนรวมในสถานศึกษาเป็นการเน้นให้ผู้ใช้บริการดำเนินการยืมและคืนอุปกรณ์ด้วยตนเอง เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วยบัตร RFID และดำเนินการยืมเครื่องมือ โดยเครื่องฯ จะบันทึกข้อมูล ชื่ออุปกรณ์ และเวลาในการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลได้ทราบถึงข้อมูลของผู้ยืม อุปกรณ์ที่ถูกยืม และจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการยืมและคืนอุปกรณ์ รวมถึงช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามอุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้โดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆในการยืมอุปกรณ์
2. รองรับการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล
3. รองรับการตรวจสอบการสถานะใช้งานอุปกรณ์ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวอุปกรณ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆเพิ่มเติม
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครูในสถานศึกษา ด้วยการให้บริการยืมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติแบบตรวจสอบได้