ประเภท :

บทคัดย่อ

สายใย รักษ์ไทย เป็นการประดิษฐ์พวงมาลัยคล้องมือ จากกระดาษใยสับปะรด ซึ่งเป็นวัสดุชั้นดี มีความคงทนถาวร และ มีจำนวนมากในท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นดอกมะลิหลาย ๆ ดอก แล้วนำดอกมะลิที่ประดิษฐ์ได้นำมาร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย ตกแต่งใส่กรอบกระจกให้สวยงาม จากนั้นให้ผู้มีความรู้ด้านการประดิษฐ์ ผู้ประกอบการร้านดอกไม้ และอื่น ๆ ประเมินในด้านคุณภาพ และประโยชน์ในการใช้งานเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า มีความคงทน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากที่สุด รองลงมามีความประณีตและสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สายใย รักษ์ไทย เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านหัตถศิลป์ที่มีความหลากหลาย เป็นทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้สนใจ
2. สายใย รักษ์ไทย จากกระดาษใยสับปะรด ต้นทุนของวัสดุต่ำ มีความสวยงาม ใช้สำหรับบูชาพระพุทธรูป
พระภิกษุสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือ วางประดับ และเป็นของที่ระลึกในวาระโอกาสต่าง ๆ
สายใย รักษ์ไทย เป็นการประดิษฐ์พวงมาลัย จากกระดาษใยสับปะรด ใช้สำหรับบูชาพระพุทธรูป
พระภิกษุสงฆ์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใช้ในการคารวะผู้ที่เคารพนับถือ วางประดับ และเป็นของที่ระลึกในวาระโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มยุรีย์ กองคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รัชนก โทลักษณ์คหกรรม
3นางสาว ยุภา ทองพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนิดา คนเฉียบปวช.
2นางสาว บุษรา กลางแก้วปวช.
3นางสาว วิภาพร ต้นจันทร์ปวช.
4นางสาว นิชนันท์ พันธะลิปวช.
5นางสาว สุพรรษา พันทวีปวช.