สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัณนิการ์ จันทรโกเมศศิลปกรรม
2นาง นิตยา คณธีสามัญ
3นาง พิไลวรรณ ไทยกล้าสามัญ
4นาง วนิดา ไกรกิจราษฎร์คหกรรม
5นางสาว ปวีณา พุ่มไม้ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไอรดา คำทาสีปวช.
2นาย สุทธิชัย บัวใบปวช.
3นาย อภินันท์ เริงเขตรกรรมปวช.
4นาย เกริกพล เกิดเกตุปวช.
5นางสาว สุพิชชา เอี่ยมภู่ปวช.
6นาย ธนพงษ์ โตอ่วมปวช.
7นาย พงศกร คำคุ้มปวช.
8นางสาว ปณัฐดา บุญคงปวช.
9นางสาว ถนอมพรรณ สร้อยเพชรปวส.
10นางสาว วรรณีญา อาจเนานนท์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ เรื่องสีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ผลงานหัตถศิลป์ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย เพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้ทันสมัยตามสมัยนิยมโดยนำต้นทุนทาง ภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและสามารถนำไปผลิตเป็นอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ โดยใช้กรอบแนวคิดให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบันได้ ด้วยการนำวัสดุที่มีความหลากหลายมาตกแต่งพัฒนาชิ้นงานให้มีความวิจิตรสวยงามเป็นการอนุรักษ์ผลงานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษให้มีมูลค่าในเชิงพานิชย์และสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรม
ใช้สำหรับตกแต่งและประดับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ