สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัณนิการ์ จันทรโกเมศศิลปกรรม
2นาง นิตยา คณธีสามัญ
3นาง พิไลวรรณ ไทยกล้าสามัญ
4นาง วนิดา ไกรกิจราษฎร์คหกรรม
5นางสาว ปวีณา พุ่มไม้ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ไอรดา คำทาสีปวช.
2นางสาว ปณัฐดา บุญคงปวช.
3นาย สุทธิชัย บัวใบปวช.
4นาย อภินันท์ เริงเขตรกรรมปวช.
5นาย เกริกพล เกิดเกตุปวช.
6นางสาว สุพิชชา เอี่ยมภู่ปวช.
7นางสาว ถนอมพรรณ สร้อยเพชรปวส.
8นางสาว วรรณีญา อาจเนานนท์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทหัตถศิลป์ เรื่องสีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ผลงานหัตถศิลป์ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย เพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ได้ทันสมัยตามสมัยนิยมโดยนำต้นทุนทาง ภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและสามารถนำไปผลิตเป็นอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผลงาน ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับตกแต่งและประดับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ โดยใช้กรอบแนวคิดให้ผลงานสิ่งประดิษฐ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีไทยในสังคมปัจจุบันได้ ด้วยการนำวัสดุที่มีความหลากหลายมาตกแต่งพัฒนาชิ้นงานให้มีความวิจิตรสวยงามเป็นการอนุรักษ์ผลงานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษให้มีมูลค่าในเชิงพานิชย์และสามารถผลิตเป็นอุตสาหกรรม