วีลแชร์ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากการศึกษาและหาข้อมูลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในรายงานการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของหญิงไทยและคิดเป็นร้อยละ15ของการเสียชีวิต ในเพศชายพบเป็นอันดับสอง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความพิการซึ่งมีผลต่อการทำงานและการดูแลตัวเองซึ่งอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกนั้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อครึ่งซีกของร่างกายทำให้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความยากลำบาก จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ที่จะต้องพัฒนานำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาสู่กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเหล่านี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซึ่งมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้
สามารถเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขนในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซึ่งมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ตะวัน ยอดดำเนินปวส.
2นาย ธนากร จันทร์แสงปวส.
3นาย ภูวฤทธิ์ รินเชื้อปวส.
4นาย ศิราวุฒิ บัวชุมปวส.
5นาย ศรายุทธ คำเขื่อนปวส.
6นาย สิรวิชญ์ วุฒิกุลปวส.