Smart home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ สุขปลั่งอุตสาหกรรม
2นาย ปวีณ แก้วใสอุตสาหกรรม
3นาย จักรกฤช ศรีวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ยทุธนา ทรัพย์ประเสริฐอุตสาหกรรม
5นาง ศรัญญา สุขปลั่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนา สังข์เครือปวส.
2นาย ปองศักดิ์ บุญยืนปวส.
3นาย ภาณุเดช ไตรรินทร์ปวส.
4นาย ชนะชัย บุญช่วยปวส.
5นาย อธิพัฒน์ แสนเมืองโครตปวส.
6นาย ธีรพัฒน์ ช่างต่อปวส.
7นาย สุทธิพงศ์ ทาเงินปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีและไฟฟ้ามาผสมผสานและพัฒนาเป็นระบบป้องกันภัยภายในบ้าน เพราะมีเหตุไฟไหม้บ่อยขึ้นอันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรและแก๊สรั่วอันเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์สิ้นนี้ขึ้นเพื่อเป็นระบบป้องกันภัยและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าออกแบบสร้าง Smart home ” เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่นำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งมากขึ้น Smart home สามารถพัฒนาผลงานให้มีระบบป้องกันภัยจากแก๊ส แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในที่อยู่อาศัยแบบ 2 ระบบ Automatic & Manual ให้มีการใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น
1.เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันความผิดปกติขอระบบไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน
2.ได้มีการผสมผสานระหว่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่