พิมเสนน้ำจากเปลือกส้มซ่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยณรงค์ รัตนวงค์คหกรรม
2นางสาว สุธานี ดีเทียนคหกรรม
3นางสาว อรณิฌา กัณหาชาลีสามัญ
4นางสาว รัสรากร บวรไตรรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ปวีณา วงศาระสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิกานต์ บุตรม้วยปวช.
2นางสาว มณีดาว ยงเขตรการปวช.
3นางสาว เกื้อกลู โลหะกรดปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการ พิมเสนน้ำจากเปลือกส้มซ่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น นำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระยะเวลาที่ใช้ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น เปลือกส้มซ่า ตัวแปรตาม ความหอมสดชื่น ตัวแปรควบคุม ส้มซ่าในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่าย แต่ไม่นิยมบริโภค รสชาติเปรี้ยวอมหวาน เปลือกมีกลิ่นหอม จึงนำมาสกัดเป็นพิมเสนน้ำจากเปลือกส้มซ่า ผลการทดลอง พบว่าพิมเสนน้ำมีกลิ่นหอมของ เปลือกส้มซ่ามีกลิ่นอ่อนๆ หอม สดชื่น สรุปผลการทดลอง เมื่อให้ประชากรทำการใช้ มีผลตอบรับที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกส้มซ่า สามารถนำผลิตผลจากท้องถิ่นมาแปรรูป เป็นทางเลือกอาชีพให้กับนักเรียนหรือชุมชน
ช่วยทำให้สดชื่น มีกลิ่นหอม แก้เป็นลม แก้หวัด บำรุงหัวใจ ใช้นวดแก้ปวดเมื้อยตามร่างกาย