พัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติและควบคุมผ่านมือถือ Android

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

พัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติและควบคุมผ่านมือถือ Android โดยรับข้อมูลจาก DHT11 จากส่งข้อมูลไปยัง Arduino uno r3 แล้วพัดลมจะปรับความเร็วตามที่เราได้กำหนดไว้คือ หากอุณหภูมิน้อยกว่า 25 องศา พัลมจะไม่ทำงานหรือหยุดการทำงาน 26-28 องศา เบอร์1 ทำงาน 29-31 องศา เบอร์ 2 ทำงาน อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาขึ้นไป เบอร์ 3 ทำงาน โดยในระบบ Manual สามารถกดสวิตช์จากตัวพัดลมหรือเชื่อมต่อกับแอพ Android เพื่อสั่งการทำงานได้เลย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติและควบคุมผ่านมือถือ Android จัดทำขึ้นเพื่อต้องการใช้พัดลมที่สามารถปรับความเร็วแบบอัตโนมัติตามอุณหภูมิโดยรอบเองได้และควบคุมผ่านมือถือ Android โดยใช้บอร์ด Arduino uno r3 ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานโดยใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม โดยพัดลมปรับความเร็วอัตโนมัติและควบคุมผ่านมือถือ Android มีการทำงานอยู่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบ Auto Mode 2) ระบบ Manual Mode โดยในระบบ Auto Mode สามารถทำงานได้เองโดยปรับความเร็วตามอุณหภูมิโดยรอบ ส่วนระบบ Manual สามารถใช้งานผ่านสวิตช์ที่ตัวพัดลมหรือสั่งการทำงานผ่านแอพควบคุม
1.สามารถใช้พัดลมควบคุมผ่านอุปกรณ์มือถือ ระบบ Android
2.สามารถปรับความเร็วได้ตามอุณภูมิห้อง
3.สะดวกในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานะชัย วีระวงค์สามัญ
2ว่าที่ ร.ท. สุขวสัณ ถุงทรัพย์อุตสาหกรรม
3นาย เอกชัย ชูเที่ยงสามัญ
4นาย รังสรรค์ บังควรสามัญ
5นาย สราวุธ นิมานะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล มูลราชปวส.
2นาย ณัฐวัตร จันทิมาปวส.
3นาย ชลิต ปานดำปวส.