เครื่องวัดความยาวสายไฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ืพิทักษ์ อ่อนสะเดาอุตสาหกรรม
2นาย นวภัทร์ อุทัยรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย เลิศชัย แสงรุ่งอุตสาหกรรม
4นาย ธีระพล ปรุงศักดิ์อุตสาหกรรม
5นาย นภดล พูลทวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรฤทัย พร้าโต้ปวส.
2นาย ณรงค์ชัย จันทะคุณปวส.
3นาย กฤษฎา กันแตงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวัดความยาวสายไฟ เพื่อการขาย ให้กับลูกค้า และการติดตั้งสายไฟในสถานที่ติดตั้งนั้น มีสภาพปัญหาคือ ความยาวสายไฟคลาดเคลื่อน ต้องใช้พื้นที่ในการวัดความยาว ยุ่งยากในการม้วนเก็บ ต้องใช้คนวัด ตัดสายไฟอย่างน้อย 2 คน เพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว จึงได้ประดิษฐ์ เครื่องวัดความยาวสายไฟ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องวัดความยาวสายไฟ ใช้วัดความยาวสายไฟฟ้า เมื่อสร้างเสร็จแล้วเครื่อง มีความสูง 100 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 177 เซนติเมตร ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 6โวลต์ ป้อนให้กับมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้ในการขับล้อเก็บสายไฟที่วัดความยาวสายไฟเสร็จแล้ว
สามารถวัดความยาวสายไฟได้ โดยใช้คนงาน เพียง 1 คน ม้วนเก็บสายโดยไม่พันกัน ไม่ต้องใช้พื้นที่มากในการวัดความยาวสายไฟ