หลักจันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สรัญญา ตูมทองศิลปกรรม
2นาย ธารา ศักดาเดชศิลปกรรม
3นางสาว สุภาวิตา อยู่คงศิลปกรรม
4นาย จงรักษ์ แซ่อึ้งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐฐิญา ประจงกิจปวช.
2นางสาว กรกฎา กึนปวช.
3นางสาว กรรณิการ์ มีกระโดนปวช.
4นางสาว ยุวดีย์ เพิ่มสุขปวช.
5นางสาว ณัฐกมล ปรางค์รัตน์ปวส.
6นาย วัชรพงษ์ ประมวลรัตน์ปวส.
7นาย ปริญญา ปิดตังถานังปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

จังหวัดจันทบุรีมีอาณาเขตติดกับทะเลอ่าวไทย การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จึงเป็นอาชีพหลักของชุมชนในแถบติดชายฝั่ง อาชีพประมงและท้องทะเลเป็นภาพสะท้อนการเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ผู้วิจัยเห็นมาตั้งแต่เด็ก จึงเกิดแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์วิถีชีวิตของท้องถิ่นตนเองมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงออกแบบลักษณะงานเครื่องประดับให้สอดคล้องกับงานถัก เพื่อสื่อถึงอวนจับปลาที่เป็นเครื่องมือหลักของการทำประมงพื้นบ้านในชุมชนชาวประมงจังหวัดจันทบุรี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

"หลักจันท์" เป็นผลงานที่ดึงเอาเอกลักษณ์วิถีชุมชนการประมงพื้นบ้าน มาถ่ายทอดรูปแบบงานเครื่องประดับอัญมณี ด้วยเทคนิการถักลวดโลหะ ที่ต้องใช้ความอดทนและละเอียดอ่อนในงานถัก สร้างความแปลกใหม่ให้กับงานเครื่องประดับอัญมณี
- ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ได้ตามความเหมาะสม
- เป็นของขวัญ ของที่ระลึก
- เป็นของฝาก