โปรแกรมเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขน “เกมตะลุยมหาสมบัติ The Land of Treasure”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศิระ ประเสริฐศักดิ์ศิลปกรรม
2นาง ชนัญญา สุวรรณวงศ์ศิลปกรรม
3นาย วัชรินทร์ สังข์งามศิลปกรรม
4นางสาว วรินทร จันทรชิตสามัญ
5นางสาว สุภาวดี เสมอมาศสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาวินี กุลฉัตรานนท์ปวช.
2นางสาว อรวรรณ ประสานทองปวช.
3นางสาว ภัคจิรา แก้วแสงสดปวช.
4นาย สุรชาติ ขุนเพ็ชร์ปวช.
5นางสาว ศรินยา ชวนประสิทธิ์ปวช.
6นาย วัฒนา ใจตึงปวช.
7นางสาว สุภัตตา รื่นเริงดีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันกิจกรรมบำบัด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่สามารถช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของระบบประสาทของมือและแขนข้างที่อ่อนแรงได้โดยมีวิธีฝึกหลายวิธี เช่น CIMT, FES ซึ่งเป็นวิธีฝึกที่ได้ผลในผู้ป่วย ที่ยังพอมีกำลังกล้ามเนื้อของมือและแขนข้างที่อ่อนแรง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษฺของมือแต่วิธีดังกล่าวนั้นมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงและไม่มีเครื่องมือใช้อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลที่มีการควบคุมโดยแพทย์เฉพาะทาง และนักกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทของมือข้างที่เป็นอัมพาตในผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โปรแกรมเกมโดยการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ร่วมกับอุปกรณ์ Leap Motion Controller ร่วมในการจับการเคลื่อนไหวของมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำกายภาพบำบัด ให้กับผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลที่มีการควบคุม โดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการฟื้นตัวของระบบประสาทของมือข้างที่เป็นอัมพฤกษ์
อีกทั้งให้ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขนและนักกายภาพบำบัดได้มีเครื่องมือในการช่วยกายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยผ่านการเล่นเกมและมีส่วนร่วมกับสถานการณ์จำลองผ่านการนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 360 องศา