อุปกรณ์ฝาปิดโอ่งน้ำป้องกันแมลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นนทชัย นาเจริญอุตสาหกรรม
2นาย เจษฎากร รัตนกุญชรอุตสาหกรรม
3นาย เจษฎา ถาวรบูรณทรัพย์อุตสาหกรรม
4นาง ฐิติรัตน์ รักพวกอุตสาหกรรม
5นาย สุริยันต์ รักพวกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกริช ลิ้มฮวบปวช.
2นางสาว ช่อผกา จันทร์เพ็ญปวช.
3นาย ขวัญประชา ซิ้มศิริพรปวช.
4นาย ภาสกร ปลื้มใจปวส.
5นาย บุญญฤทธิ์ เจริญบุญญาฤทธิ์ปวส.
6นาย อภิสิทธิ์ สงวนยวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการกักเก็บน้ำในโอ่งน้ำโดยทำการปิดฝาโอ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่สามารถป้องกันแมลงเพราะว่าปากโอ่งน้ำที่บรรจุ น้ำนั้นมีความกว้างขอบปากโอ่งนั้นไม่กลมจึงทำ จะทำให้มีฝุ่นผง แมลงต่างๆ สามารถเข้าไปได้ทำให้จะตกตะกอนนอนอยู่ที่ก้นโอ่งหรือก้นถังเป็นจำนวนมาก และเมื่อนานวันเข้าเศษสิ่งสกปรกและแมลง ต่างๆลงไปสู่โอ่งดังกล่าวที่หมักอยู่จะเกิดการย่อยสลายทำให้น้ำเน่าเสียมี กลิ่นเหม็นดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงคิดค้นสร้างอุปกรณ์ฝาปิดโอ่งน้ำป้องกันแมลงที่สะดวกต่อการใช้งาน ในการป้องกันแมลง ลงสู่ภาชนะบรรจุน้ำในโอ่งและนำไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มความสะอาดและกักเก็บน้ำได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์ฝาปิดโอ่งน้ำป้องกันแมลงสามารถใช้กับโอ่งแบบดินเผาและโอ่งแบบพลาสติก
2. อุปกรณ์ฝาปิดโอ่งน้ำป้องกันแมลงใช้กับโอ่งน้ำมีขนาดปากโอ่งกว้าง 15 - 22 นิ้ว
1. สามารถทำให้น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความสะอาดและปราศจากแมลง
2. สามารถนำข้อมูลความรู้ที่จากการศึกษาทดลองไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
3. สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลิตและจำหน่ายให้กับสถานประกอบการอื่นได้