เปลือกไข่ไล่มด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมคิด สิทธิเขตรกรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลดาวัลย์ ทองคำปวส.
2นางสาว จิราพร เรืองเขตรกรรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากมดเป็นสัตว์ที่มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและตามพื้นดิน จึงทาให้เป็นปัญหาที่ทุกคนเคยประสบพบเจออยู่เป็นประจำทำให้มนุษย์เกิดความรำคาญจึงคิดหาทางแก้ปัญหา มดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่หาอาหารเป็นกลุ่ม เวลาขึ้นอาหารจะไม่ขึ้นเพียงตัวเดียว ทาให้การกำจัดมดเป็นไปได้ยากกว่าสัตว์กลุ่มอื่น เนื่องจากมดไปได้ทุกที่ของบ้านและพื้นดินโดยเฉพาะส่วนของห้องครัวที่มีอาหารเราจึงต้องหาผลิตภัณฑ์กำจัดมดมาจากวัสดุในครัวเรือน ปัจจุบันมดมีอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นมดคันไฟ มดแดง มดดา และอีกหลายๆชนิด ซึ่งสร้างความรำคาญให้กับบ้านเรือนอย่างมาก เราจึงนาเปลือกไข่มดมาแทนการใช้สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมาแทน เพราะฤทธิ์ของยามีปฏิกิริยาเคมีซึ่งเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อประสาท และเป็นพาหะต่อภูมิคุ้มกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถไล่มดได้
1 เพื่อได้ทราบว่าเปลือกไข่ไก่ไล่มดได้
2. เพื่อจะได้นาสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ได้จริง
3. เพื่อนาเปลือกไข่มาเพิ่มมูลค่า
4. เพื่อให้ได้ชอล์กไล่มดที่ปราศจากสารเคมีที่ทาให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม