เบาบาง รากดี

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้พลาสติก ความสำคัญของการทำกระถางต้นไม้คือ สามารถลดปริมาณขยะให้น้อยลง และลดค่าใช้จ่ายโดยมีวิธีดำเนินโครงการโดยการนำสิ่งที่เป็นธรรมชาติรอบๆตัวเรามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานขึ้น การนำฟางข้าวมาเพิ่มคุณค่าเป็นกระถางต้นไม้ช่วยลดปริมาณขยะ ลดการเผาทำลายและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกระถางต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าและสามารถประดิษฐ์ผลงานใช้อำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการย้ายต้นไม้ลงสู่พื้นดิน ฟางข้าวที่ไร้ค่าก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดการใช้กระถางพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
1. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่
2.เพื่อนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ได้จริง
3.เป็นการหารายได้เสริมและเป็นการนำเอาฟางข้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมคิด สิทธิเขตรกรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เมธินี แสงรัศมีปวส.
2นางสาว จิณห์นิภา ท่าเจ็งปวส.