หัตถศิลป์งานผ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย โบนัส นิลปะกะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชุติภา แก้วโทปวช.
2นางสาว ภาวินี กลัดกันแสงปวช.
3นางสาว เสาวลักษณ์ ผุดผาดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง หัตถศิลป์งานผ้า เป็นโครงงานอาชีพ ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างชิ้นงานเป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน วัสดุหลักที่ใช้เป็นผ้าต่วน ผ้าตาด ผ้าซาติน ซึ่งเราสามารถนำมาประดิษฐ์และสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย เพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจที่มีทักษะในการในการเย็บปัก การประดิษฐ์หมอน ซึ่งสามารถสร้างงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ผลงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดและเกิดการสร้างคนสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมทำโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาฝึกหัดทำชิ้นงานที่ลงมือกระทำตนเอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งการนำมาประดิษฐ์และสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย เพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจที่มีทักษะในการในการเย็บปัก การประดิษฐ์หมอน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานขึ้นจากงานผีมือที่คิดค้นสร้าสรรค์ขึ้นมา และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ผลผลิตสามารถออกนำสู่ท้องตลาดนำไปสู่การทำอาชีพเสริมระหว่างเรียน
1. ได้ศึกษาขั้นตอนและรูปแบบของการสร้างสรรค์ ชิ้นงานจากผ้า
2. เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากผ้า
3. ได้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด นำไปสู่การทำอาชีพเสริมระหว่างเรียน
4. ใช้กระบวนการทำงานและมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์