โคมไฟไม้ไผ่สาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยโคมไฟไม้ไผ่สานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์โคมไฟจากวัสดุไม้ไผ่ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีที่มีต่อโคมไฟไม้ไผ่สาน ดำเนินการวิจัยโดย การศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบ การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบโคมไฟไม้ไผ่สาน และประเมินผลงานโดยสอบถามความความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโคมไฟไม้ไผ่สาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโคมไฟไม้ไผ่สานในภาพรวม ด้านการออกแบบ ด้านการประดิษฐ์โคมไฟ และการนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.07)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ , (1) โครงสร้างของโคมไฟไม้ไผ่สานมีรูปทรง 8 เหลี่ยม มีความกว้าง 23.5 เซ็นติเมตร ความยาว 25 เซนติเมตร และ สูง 3 เซ็นติเมตร หุ้มด้วยไม้ไผ่สานลายขัดและลายชลอม (2) ความสว่างของหลอดไฟขนาด 8W 220V จำนวน 1 หลอด (3) น้ำหนักของโคมไฟ 1.1 กิโลกรัม
ใช้ให้แสงสว่าง ใช้ตกแต่งสถานที่ในอาคาร บ้าน ร้านค้าและโรงแรม และเป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้รับฝากในโอกาสสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพล ใหมทองสามัญ
2นาง อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญสามัญ
3นาย ปัญญา ภู่ขวัญสามัญ
4นาง พัชรากร จำนงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ ชุ่มสูงเนินปวส.
2นาย อภิวัฒน์ ยันบัวบานปวส.
3นาย กฤษกมล ศรีลาแสนปวส.
4นาย สุพร อ่อนแก้วปวส.