อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ4.0

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ 4.0 มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านวัสดุที่ใช้และด้านความแข็งแรง มีค่าเท่ากับ .973 แสดงว่า อุปกรณ์มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจของ คนพิการ ผู้ดูแล และนักวิชาชีพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์(ศึกษาพิเศษชลบุรี)และสมาคมคนพิการภาคตะวันออก จำนวน 15 คน พบว่าระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 4.09 และสูงสุดมีค่าเฉลี่ยคือ 4.91 มีระดับความพึงพอใจเพียง 2 ระดับ คือ “มาก” กับ “มากที่สุด”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างทำจากเหล็กใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 v ใช้มอเตอร์ 3 ชุด และจอแสดงผล สามารถปรับระดับขึ้นสูงต่ำได้ อุปกรณ์สามารถชาร์จกับไฟ 220 v ได้ จะมีสวิตท์ปิด - เปิด เพื่อประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
1.ช่วยพยุงร่างกาย ทำให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้น 2.ช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนพิการในขณะฝึกเดินได้3.พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ กรองกาญจน์กุลสามัญ
2นาย มานพ นิยุตรานนท์สามัญ
3นาย อนุชา เพชรทองสามัญ
4นาย สมพร บุญรินสามัญ
5นาย เกียงไกร พาคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุมาลี ทองแย้มปวส.
2นาย ณัฐพล แผ่นทองปวส.
3นาย มัทธิว สุขโชติปวส.
4นาย จักรกฤษ แซ่ตั้งปวส.
5นาย สุเทพ วงษ์ธรรมปวส.
6นาย สมชาย แม่ฮ่องสอนปวส.
7นาย วรพงศ์ จิงเหม็งปวส.