อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ4.0

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ฝึกเดินเพื่อคนพิการ 4.0 มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และเพื่อเปรียบเทียบผลพัฒนาการก่อนและหลัง จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านวัสดุที่ใช้และด้านความแข็งแรง มีค่าเท่ากับ .973 แสดงว่า อุปกรณ์มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจของผู้ใช้ จำนวน 15 คน พบว่าระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 4.09 และสูงสุดมีค่าเฉลี่ยคือ 4.91 มีระดับความพึงพอใจคือ “มาก” กับ “มากที่สุด”และผู้พิการ ที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการเดินโดยใช้อุปกรณ์มีระดับคะแนนสูงขึ้นทุกสัปดาห์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างทำจากเหล็กใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 v ใช้มอเตอร์ 3 ชุด และจอแสดงผล ปรับระดับขึ้นสูงต่ำได้ อุปกรณ์ชาร์จกับไฟ 220 v ได้ มีสวิตท์ปิด - เปิด และใช้งานผ่าน Application ได้
1.ช่วยทำให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้น 2.ช่วยลดอันตรายในขณะฝึกเดินได้3.พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการพัฒนานวัตกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ กรองกาญจน์กุลสามัญ
2นาย มานพ นิยุตรานนท์สามัญ
3นาย อนุชา เพชรทองสามัญ
4นาย สมพร บุญรินสามัญ
5นาย เกียงไกร พาคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล แผ่นทองปวส.
2นาย มัทธิว สุขโชติปวส.
3นาย จักรกฤษ แซ่ตั้งปวส.
4นาย สุเทพ วงษ์ธรรมปวส.
5นาย สมชาย แม่ฮ่องสอนปวส.
6นาย วรพงศ์ จิงเหม็งปวส.