ผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทสูตรผลไม้รวม

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทสูตรผลไม้รวม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซอสผัดไทสูตรผลไม้รวม”(Mix Fruits Sauce of Pad Thai Noodles ) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาตำรับอาหารและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงพาณิชย์ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ “ซอสผัดไทสูตรผลไม้รวม” (Mix Fruits Sauce of Pad Thai Noodles ) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่ 20-40 ปีขึ้นไป ซึ่งมาจากโดยการสุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น จำนวน 2 ครั้งเพื่อหาผลการการประเมินสูตรอาหารที่ดีที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนทั่วไปมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ “ซอสผัดไทสูตรผลไม้รวม”(Mix Fruits Sauce of Pad Thai Noodles ) อยู่มาก โดยส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามที่สนใจในอาหารเป็นเพศชาย (19%) และเพศหญิง (81%) ระหว่าง (40) ปีขึ้นไป มีความสนใจที่สุด
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจัดจำหน่ายและส่งออกตามร้านอาหารทั้งภายในและต่างประเทศได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มโณภัทธ์ ทองอุดมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุกร ผลดีปวส.