ตะกร้าสานจากหยวกกล้วย (Baeket Fiber Banana)

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ สร้างรายได้ และนำวัสดุธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าทางด้านการผลิต เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการดำเนินงานของโครงการตะกร้าสานจากหยวกกล้วย ประชากรกลุ่มตัวอย่างในที่นี้คือ ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองไทร ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี จำนวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วน ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ผลสรุปออกมาอยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้
2. นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุมค่า
3. อุปกรณ์จัดหาง่าย
4. ได้ฝึกสมาธิและฝีมือ
1. สิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้
2. นำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุมค่า
3. อุปกรณ์จัดหาง่าย
4. ได้ฝึกสมาธิและฝีมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมคิด สิทธิเขตรกรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อาภา เทพรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธินัน อุบาลีปวช.
2นางสาว จุฬาลักษณ์ เทียนยวงปวช.