Arm Robot Android

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธินันท์ แก้วนิ่มอุตสาหกรรม
2นาย ภัคพนธ์ จันทโชติอุตสาหกรรม
3นาย ซูฟียัน แวดือรามันอุตสาหกรรม
4นาย นิรุดติ์ บัวประเสริฐอุตสาหกรรม
5นางสาว ปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นลธวัช ไทยประเสริฐปวช.
2นางสาว ธนพร วัฒนเจริญปวส.
3นางสาว กิ่งกมล สดใสปวส.
4นางสาว ศริยาภรณ์ บัวยอมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

หุ่นยนต์ (robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยนต์ ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำ งานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ การควบคุมระบบ ต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทำ ได้โดยทางอ้อมและอัตโนมัติโดยทั่วไปหุ่นยนต์ เพื่อเป็นเครื่องเล่นของมนุษย์จนกระทั้ง ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้หุ่นยนต์นั้น มีลักษณะที่คล้ายมนุษย์ เพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกันกับ มนุษย์ให้ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลนำมา เพื่อจำลองการทำงานของหุ่นยนต์และ เป็นการฝึกวิชาชีพของนักเรียนที่เรียนวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถเครื่อนที่ได้ ในแต่ละjointได้
2 สามารถตรวจวัดแม่สีได้
3 ควบคุมการทำงานผ่านทางแอปพลิเคชั่น
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์เบื่องต้น