ปอมปอมอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิชญา ปุณยจรัสภาคย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วรรณา ตุลารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ณรงค์ ระรืนรมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณิศา พิมพ์แสงปวช.
2นางสาว เพชรินทร์ ดิษทะนงค์ปวช.
3นาย กิตติศักด์ อินทร์พรหมปวช.
4นางสาว ภารวี ธรรมวงศ์ปวช.
5นางสาว ปวีณา ตังคนิวัตตานนท์ปวช.
6นางสาว พินทิพย์ สุภาพันธ์วรกุลปวช.
7นางสาว ประกายศรี สิทธิการณ์ปวช.
8นาย ธีรภัทร ทุยพูลปวช.
9นางสาว วิชุดา ทรัพย์สำรวยปวช.
10นางสาว กรรณิการ์ ขาวพัฒนวรรณปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมอะไรสักอย่างถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า การทำพรมเช็ดเท้าปอมปอมจากไหมพรมเป็นการนำของราคาถูกมาทำให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่า เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อพรมเช็ดเท้าด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีไหมพรมราคาถูกวางขายอยู่ตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและฝึกทักษะการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ข้าพเจ้าจึงคิดที่จะนำไหมพรมเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ฝึกสมาธินำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. มีทักษะในการทำพรมเช็ดเท้าสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมได้
3. ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์
4. ใช้เป็นเบาะรองนั่งได้
5. ใช้เป็นพรมเช็ดเท้าได้
ุุ6. ใช้เป็นที่ประดับผนังได้