อุปกรณ์ล้างโซ่รถจักรยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการศึกษาอุปกรณ์ล้างโซ่รถจักรยานยนต์ ให้ทราบถึงการทำงานของความอำนวยความสะดวกผู้จัดทำอุปกรณ์ล้างโซ่รถจักรยานยนต์ นั้นในโครงการเพื่อช่วยในการประกอบการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาของในวิทยาลัยฯ ใช้อุปกรณ์ล้างโซ่รถจักรยานยนต์ นั้น ยังมีปัญหามาเนื่องจากการใช้งานจึงคิดวิธีแก้ปัญหาคือคิดประดิษฐ์อุปกรณ์นั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานง่ายขึ้นและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ออกแบบจะเริ่มต้นออกแบบสร้างอุปกรณ์ล้างโซ่รถจักรยานยนต์ ขึ้นมาใหม่จะต้องใช้ความคิดโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ต่าง ๆ ประสบการณ์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและด้านอุตสาหกรรมปรัชญาของการออกแบบงานเฉพาะอย่างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือชนิดของเครื่องจักรกล การออกแบบในบางครั้งจะมีแบบต่าง ๆ หลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกแบบประสงค์กับธรรมชาติของงานนั้น
ใช้ล้งโซ่รถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพณ เสนใสอุตสาหกรรม
2นาย อุเทน มะธุระอุตสาหกรรม
3นาย อนุสรณ์ โรจชะยะอุตสาหกรรม
4นาย ธนาวุฒิ สงหมวกอุตสาหกรรม
5นาย วุฒิพงศ์ มีจำนงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชยวัฒน์ เขี้ยวด้วงปวส.
2นาย อภิวัฒน์ ช่วยเกื้อปวส.