เครื่องวัดอุณหภูมิคนไข้แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุชาติ พุขุนทดอุตสาหกรรม
2นาย วรวิทย์ คามะเชียงพิณอุตสาหกรรม
3นาย นฤพนธ์ บุญเสนาอุตสาหกรรม
4นาย จักรกฤษ รอดสุขอุตสาหกรรม
5นาย นันทวุฒิ พายุพัดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อภิญญา บุญอยู่ปวส.
2นางสาว เบญจมาภรณ์ สร้อยนุสนธิ์ปวส.
3นางสาว กรรณิการ์ แดงสีอ่อนปวส.
4นาย สุริยัน หว้านหอมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากเช่นนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่างๆซึ่งในปัจจุบันทางด้านการแพทย์ได้เกิดปัญหาที่ผู้ป่วยมีอาการช็อกที่สาเหตุเกิดจากคนไข้มีไข้ขึ้นสูงอุณหภูมิในร่างกายมีค่าสูงจนทำให้เกิดอาการช็อกและมีผลอันตรายโดยตรงต่อคนไข้ ในเวลาที่แพทย์ พยาบาล ครอบครัวหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลคนไข้ในขณะนั้นไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่สามารถแจ้งเตือนไปยังแพทย์ พยาบาล ครอบครัว หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเมื่อคนไข้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเกินค่าที่กำหนดได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ใช้เพื่อแสดงอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
-ได้เครื่องวัดอุณหภูมิคนไข้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ที่ใช้งานได้จริง
- เครื่องวัดอุณหภูมิมีการควบคุมแบบไร้สาย
-เครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถวัดอุณหภูมิผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเย็บติดกับที่รัดแขน
-สามารถแจ้งเตือนบอกแพทย์ พยาบาลหรือครอบครัวว่าผู้ป่วยมีอุณหภูมิสูงเกิน
-เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้นำไปศึกษาและต่อยอดนวัตกรรม