เครื่องเพาะถั่วงอกถังเดียว

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องเพาะถั่วงอกถังเดียว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกถังเดียว เพื่อศึกษาการควบคุมการเพาะถั่วงอกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เเละ iOS เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเพาะถั่วงอกถังเดียว เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โครงการวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 แหล่งจ่ายไฟขนาด 220 โวลต์ ในการทดสอบประสิทธิภาพจากการทดลอง พบว่า เมื่อใช้เครื่องเพาะถั่วงอกถังเดียว สามารถเพาะถั่วเขียว จำนวน 800 กรัม ได้ถั่วงอกเฉลี่ยในปริมาณ 4 กิโลกรัม และการใช้น้ำในปริมาณ 9 ลิตรใช้เวลาเพาะถั่วงอก 72 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะถั่วงอกในแต่ละครั้ง ผลของการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับความพึงพอใจในระดับดีมาก โครงการวิจัยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถังเพาะถั่วงอกที่ใช้เวลาน้อยในการเพาะ ได้ครั้งละ 800 กรัม ได้ผลผลิต 4 กิโลกรัม
1. เพาะถั่วงอกเพื่อการจำหน่าย เป็นการประกอบอาชีพเสริม
2. เพาะถั่วงอกในการบริโภคภายในครัวเรือน
3. ประหยัดน้ำ นำน้ำที่ผ่านการใช้เเล้วนำกลับมาใช้ใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนูศักดิ์ อรุณไพรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. อนุกูล เชื้อน้อยอุตสาหกรรม
3นาย ประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพอุตสาหกรรม
4นางสาว ภาวิณี ปานันตาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกวลี ยอดอ่อนปวส.
2นางสาว พรจรัส โตทองปวส.