เห็ดกวนจี๊ดจ๊าด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัชรา ทองเหลื่อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พัชราภรณ์ พุกกะณะสุตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อุทัยวรรณ อ่วมเกษมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมโภช รุ่งเรืองปวช.
2นางสาว นัทชนา นาคเกิดปวช.
3นางสาว จิรภิญญา ศรีศิลารัตน์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม เรื่อง เห็ดกวนจี๊ดจ๊าด มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อแปรรูปเห็ดนางฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร “เห็ดกวนจี๊ดจ๊าด” โดยการวิจัยครั้งนี้มีประชากรในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร “เห็ดกวนจี๊ดจ๊าด” เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑอาหาร “เห็ดกวนจี๊ดจ๊าด” พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ มีความน่าสนใจ รสชาติอร่อย และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากเห็ดนางฟ้า ที่ได้จากการปั่น และนำมากวน ปรุงรสให้มีรสชาติอร่อย ผ่านกรรมวิธีการอบ และปั้นให้เป็นชิ้นพอดีคำ แล้วคลุกกับน้ำตาลหรือบ๊วยเพื่อเพิ่มรสชาติ มีลักษณะเป็นวงกลม ขนาดพอคำ เนื้อสัมผัสเหนียวหนึบ แห้งไม่ติดมือ เป็นขนมทานเล่นที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์จากเห็ดนางฟ้า
1. สามารแปรรูปเห็ดนางฟ้าได้ แล้วนำมารับประทานได้จริง
2. สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้
3. สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด