HIGH PRESSURE PUMY SERIES

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์พันธ์ เสนาทัศนเสถียรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณวงษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวล์ต และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทดลองใช้ชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพ ล้างแอร์ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ และแบบทดสอบประสิทธิภาพแรงดันน้ำของชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์นำมาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวล์ต ใช้กระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ ความสมารถสร้างแรงดัน อากาศ ถึง 11 บาร์ หรือ 0.8 Mpa. มีอัตรากำลังในการดูดและอัดในการส่งน้ำได้ในปริมาณ 7-9 ลิตรต่อนาที และสามารถประหยัดเวลาในการล้างแอร์ได้เร็วขึ้น
1. ได้ชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและใช้งานจริงได้
2. ได้ชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
3. ได้ชุดปั้มน้ำแรงแรงดันสูง เอนกประสงค์ที่ใช้ล้างแอร์ ล้างรถได้