ระบบหลอดไฟฟ้าทางหลวงแจ้งเตือนเมือชำรุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กมล รักกสิกรรณ์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. เกชา อยู่แก้วอุตสาหกรรม
3นาย ฉัตรชัย โกสุมอุตสาหกรรม
4นาย มิตรชัย สุทธิศักดิ์อุตสาหกรรม
5นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญเลิศ อินภูมีปวช.
2นาย พริสร ศรีสมุทรนาคปวส.
3นาย พัทธดนย เลิศกมลรุ่งโรจนปวส.
4นาย อธิคม แสงเพ็ชรปวส.
5นาย วณพล บุญเกิดปวส.
6นาย อนุสิษฐ์ เธียรถาวรปวส.
7นาย สหัสวรรษ บัวสิงห์ปวส.
8นาย อนิรุจน์ อยู่ทรัพย์ปวส.
9นางสาว สุธาสินี มั่นคงปวส.
10นางสาว ไพรวรินทร์ มัทวรัตน์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันหลอดไฟทางหลวงช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกแสงสว่างตามท้องถนนการเดินทางเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ และการโจรกรรมต่างๆคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าในหลอดไฟทางหลวง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาหลอดไฟฟ้าชำรุดถ้าหลอดไฟฟ้าชำรุดเสียหายเซ็นเซอร์จะมีการแจ้งระบุตำแหน่งที่หลอดไฟชำรุดผ่านเข้าไลน์ของทางหลวงและการจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน
2. เพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุง
3. เพื่อป้องกันการโจรกรรมบนท้องถนน
1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน
2. เพื่อให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุง
3. เพื่อป้องกันการโจรกรรมบนท้องถนน