ระบบแจ้งเตือนล้อหลวม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กมล รักกสิกรรณ์อุตสาหกรรม
2นาย มิตรชัย สุทธิศักดิ์อุตสาหกรรม
3นางสาว อสมาภรณ์ สุทธิพงษ์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. เกชา อยู่แก้วอุตสาหกรรม
5นาย ธวัช พรมมาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บุญเลิศ อินภูมีปวช.
2นาย พริสร ศรีสมุทรนาคปวส.
3นาย พัทธดนย เลิศกมลรุ่งโรจนปวส.
4นาย วณพล บุญเกิดปวส.
5นาย อธิคม แสงเพ็ชรปวส.
6นางสาว สุธาสินี มั่นคงปวส.
7นางสาว ไพรวรินทร์ มัทวรัตน์ปวส.
8นาย อนิรุจน์ อยู่ทรัพย์ปวส.
9นาย อนุสิษฐ์ เธียรถาวรปวส.
10นาย สหัสวรรษ บัวสิงห์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการคมนาคมทางบกโดยใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์และรถบรรทุกมีจำนวนมากขึ้นซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากขึ้นเช่นเดียวกันรถทุกคันต้องมีล้อรถเป็นสวนประกอบหลัก และนอกเหนือจากยางรั่วยังมีอาการอีกหลายอย่างที่ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันได้สงเกตุจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้จากการล้อหลวมและล้อหลุดก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ด้านความไม่ปลอดภัยและอุบัติภัยบนถนนกลายเป็นสถิติที่ย่ำแย่ที่สุด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่สามารถช่วยเตือนเมื่อน๊อตที่ล้อรถเกิดการหลวมขึ้นเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ล้อหลุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนล้อหลวมช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ล้อรถหลุดและสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่ที่ขับรถอยู่รู้และแก้ไขก่อนเกิดอุบัติเหตุ
1 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
2 ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่ล้อรถหลุด
3 ช่วยให้ผู้ขับขี่ที่ขับรถอยู่รู้และแก้ไขก่อนเกิดอุบัติเหตุ