รัตนบัลลังก์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยสิงประดิษฐ์ เรื่อง รัตนบัลลังก์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ รูปแบบศิลปะกรรมไทยของวัดใหญ่อินทราราม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดชลบุรีมีอายุประมาณ 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยนำรูปแบบศิลปะของวัดมาประยุกต์ ใช้กับชิ้นงานหลักสูตรของสาขาวิจิตรศิลป์มีรายวิชา ศิลปะไทย มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนให้ศึกษาความเป็นมาฝึกทักษะการเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลายและประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่างๆพร้อมทั้งนำนวัตถกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์ เพื่อพัฒนาสู้เชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างชิ้นงานทำมาจากไม้ยางพารามาตัดประกอบตามขนาดของฐานพระพุทธรูปประดับตกแต่งด้วยดินไทยกดลายและไม้คิ้วลงสีปิดทองคำเปลว 100% ฉากหลังพระพุทธรูปเป็นไม้โมก และแกะสลักปิดทอง โดยพัฒนาให้ชิ้นงานมีหลายรูปแบบ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนำผลงานสู่เชิงพาณิชย์
ใช้เป็นฐานวางพระพุทธรูปเทวรูป ในห้องพระที่ทำงาน หรือสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนกฤต สอนโวศิลปกรรม
2นาย ทูล อนุสนธิศิลปกรรม
3นางสาว อมรรัตน์ กลิ่นทองศิลปกรรม
4นางสาว ณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ศิลปกรรม
5นางสาว พรรณพนัช วงษ์วังศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรากร ภูดวงจิตปวช.
2นางสาว พรวิมล เอี่ยมสวัสดิ์ปวช.
3นางสาว ชลธิชา เอี่ยมสอาดปวช.
4นางสาว ชฎาภรณ์ เกษแก้วปวช.
5นางสาว รุ่งนภา สิงห์ปฎิญญาปวช.
6นาย ไชยา น้ำมหาเจริญปวช.
7นางสาว พรลักษม์ หิรัญรัตน์ปวช.
8นาย ไพรวัลย์ กองทองปวส.
9นาย เปี่ยมศักดิ์ คงพึ่งปวส.
10นางสาว นวพร วงศ์พิมลปวส.