การผลิตจุลิทรีย์สังเคราะห์แสงกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อปูน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์อุตสาหกรรม
2นาย บรรจง มะลาไสยอุตสาหกรรม
3นาย กนกศักดิ์ วังศรีอุตสาหกรรม
4นาย นพดล เฉลิมพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรากรณ์ ถีนารมย์ปวช.
2นาย ธารศิลป์ เพชรรัตน์ปวส.
3นางสาว สิริขวัญ ทองอยู่ปวส.
4นาย รัทธพงศ์ มั่นคงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกของเกษตรกรเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค เกษตรกรหาทางผลิดน้ำหมักอินทรีย์ต่าง ๆเพื่อใช้เป็นปุ๋ย สารป้องกันแมลงหรือแม้แต่สารกำจัดวัชพืชต่าง ๆ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นปุ๋ยของพืชและเป็นอาหารเสริมของสัตว์ สัตว์น้ำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ใช้ผสมอาหารให้ปลาและช่วยทำให้น้ำไม่เน่าเสียเมื่อใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำหมักจากน้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ ผงขูรส 1 ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่ 1 ฟอง พร้อมเปลือก ไข่อีก 2 เปลือกผสมเข้าด้วยกันแล้วใส่ขวด 1 ช้อน ที่มีน้ำในขวดขนาด 1.5 ลิตร ได้ 6 ขวด ทำการหมักไว้ 1 เดือน จึงสามารถนำมาใช้งานได้ เมื่อน้ำมีสีแดง
ใช้น้ำจุลินทรีย์ในบ่อปลา ลดการเน่าเสียของน้ำได้นานมากกว่าเดิม ถีง 3 เท่า พร้อมกับนำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผสมกับอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำเลี้ยงปลาทำให้ปลามีการขับถ่ายดี เจริญเติบโตที่ดีขึ้นและลดอัตราการตายได้ดี