ของที่ระลึกจากโอ่งดินเผา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยยศ มีสวัสดิ์สามัญ
2นาย นิธิภพ ตาวงษ์สามัญ
3นางสาว ฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชรสามัญ
4นางสาว สุภัคจิรา เกาะโพธิ์สามัญ
5นาย ภาคภูมิ นาคทิพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วริศรา เกตุลาพรปวช.
2นางสาว ณัฐวรรณ ภู่สะอาดปวส.
3นางสาว จุฑารัตน์ เงินรอดปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานศิลปหัตถกรรมมีความหมายสำคัญ เป็นดังกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คน และวิถีชุมชนในแต่ละยุคสมัย รวมทั้งบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่กลุ่มชาติพันธุ์ จากคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์หัตถศิลป์ “ของที่ระลึกจากโอ่งดินเผา”ขึ้น เป็นงานประดิษฐ์ที่มีความสวยงาม แข็งแรง คงทน มีรูปลักษณ์แปลกตา สามารถประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ สร้างค่านิยมและอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการประยุกต์วัสดุเหลือใช้เราสามารถนำมาสร้างคุณค่าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานของที่ระลึกจากโอ่งดินเผาเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาต่อสิ่งประดิษฐ์ของที่ระลึกจากโอ่งดินเผา
3. สามารถตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆและสร้างค่านิยมอนุรักษ์ความเป็นไทย
1. สิ่งประดิษฐ์ เป็นงานหัตถศิลป์ที่เปี่ยมด้วยคุณค่า เหมาะแก่การให้เป็นของที่ระลึก สร้างความะประทับใจทั้งผู้รับและผู้ให้
2. ประดิษฐ์จากวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ต้นทุนต่ำ ราคาไม่แพง น้ำหนักเบา และเป็นวัสดุที่หาง่ายประหยัดค่าใช้จ่าย
3. เป็นชิ้นงานที่สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่เปลืองเนื้อที่ในงานจัดวางและนำไปสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์