สมาร์ท โฮม วี.1 (Smart Home V.1)

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮม วี.1 ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ระบบเตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรม ผ่านระบบเครือข่าย โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยัง สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในอำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกค่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์สมาร์ทโฮม วี.1และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยปรากฎว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮม วี.1 พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน เตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรมผ่านระบบเครือข่าย โดยจะมีการแจ้งเตือนและสั่งการโดยสมาร์ทโฟน
1. เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยสมาร์ทโฟน
2. เตือนภัยเพลิงไหม้ แก๊สรั่วและการป้องกันการโจรกรรม ผ่านสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จงรักษ์ ตุมศิริอุตสาหกรรม
2นาย เอกวัสส์ พุกสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย วันนิวัต พรหมสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย ซูฟียัน แวดือรามันอุตสาหกรรม
5นาง ศิริญา ตุมศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวิน บัวแก้วปวส.
2นาย สุวายุพัฒน์ สุวรรณภาษิตปวส.
3นาย สหัสวรรษ สุขมากปวส.
4นาย นฤชล ทองดีเจริญปวส.
5นาย อุดมศักดิ์ มุ่งหมายปวส.
6นาย ณัฐวัฒน์ ปัญญาเอกปวส.
7นาย อภิสิทธิ์ วะสัตย์ปวส.
8นาย ฉัตรดนัย ชุ่มชูจันทร์ปวส.
9นาย รัฐกร มามุขดาปวส.
10นาย จิตติพัฒน์ ปานรัตน์ปวส.