อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธยากรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญอุตสาหกรรม
2นาย ธรายุทธ ปัญญาประชุมอุตสาหกรรม
3นาย กฤษณะ แสงวงค์อุตสาหกรรม
4นาย วิจิตร แก้วดีอุตสาหกรรม
5นาย ภานุเดช ปุ่งคำน้อยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูธเนศ สุทธิจักร์ปวส.
2นาย พัฒนพงษ์ ทุมกิจจะปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

การเคลื่อนย้ายถังน้ำขนาด 20 ลิตร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้นมีหลายวิธีเช่นการยกด้วยแรงงานคน ซึ่งผู้ที่ยกจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และการเคลื่อนย้ายด้วยรถเข็นซึ่งมีการสร้างเป็นแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามแต่ละแบบของรถเข็นจะต้องออกแรงในการยกถังน้ำเพื่อใส่ลงไปในรถเข็นก่อนทั้งนั้น ซึ่งก็ยังต้องออกแรงมากและหลายคนไม่สามารถยกได้เช่น เด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ การฝืนยกอาจทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้ การประดิษฐ์รถเข็นถังน้ำดื่ม จะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกและง่ายในการใช้งานโดยไม่ต้องออกแรงในการยกถังน้ำขนาด 20 กิโลกรัมเพื่อวางบนตัวรถเข็น เด็กและสตรีหรือคนชราก็สามารถเคลื่อนย้ายถังน้ำได้โดยง่ายและเบาแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่นัก น้ำหนักเบาและมีความคงทน
ประโยชน์ของรถเข็นถังน้ำดื่ม ใช้งานง่าย เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงผู้ใช้ เป็นความปลอดภัย