ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวุฒิ สืบสมานอุตสาหกรรม
2นาง ปรีญา เรืองรัชนีกรสามัญ
3นาย ธวัช เกิดศรีสุขอุตสาหกรรม
4นาย นิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร ชาติน้ำเพชรปวช.
2นาย วิศนุ ทองกล่ำปวช.
3นาย วัชรินทร์ เกิดแก้วปวช.
4นาย ขจรศักดิ์ มงคลทวีเจริญปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีในการนำมาใช้ทำภาพจำลองอุโบสถวัดหลวงพ่อพุทธโสธรและเพื่อศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 20 คนโ ดยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ภาพจำลองอุโบสถวัดหลวงพ่อพุทธโสธรค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือร้อยละ ผลวิจัยในการศึกษาค้นคว้าและการสำรวจจากคณะครูและนักเรียน จำนวน 20 คน พบว่าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีที่นำมาใช้นั้นมีสองชั้นเมื่อทำการฉลุออกมาจะแตกออกเป็นสองชิ้นและลอกออก ส่วนแผ่นซีดีนั้นมีชั้นเดียว มีความเงางาม และหลายสี มีเอกลักษณ์ในตัวซึ่งจะมีความสวยงามกว่า และราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ มากที่สุดร้อยละ 80 สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ผลของการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี แผ่นดีวีดีไม่เหมาะ ที่จะนำมาทำภาพจำลอง ผลการศึกษาความพึงพอใจของภาพจำลองอุโบสถวัดหลวงพ่อพุทธโสธรจากแผ่นซีดีพบว่าประสิทธิภาพการใช้งานมีมากที่สุด คุณภาพของงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ราคาเหมาะสมกับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ตามลำดับซึ่งควรทำเป็นลวดลายอื่น ๆบ้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ สีสันสวยงาม และมีความคงทน
ใช้ตกแต่งบ้านเรือนเป็นของที่ระลึก ของฝากให้นึกถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา