เครื่องติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูง

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นต้องปฏิบัติในที่สูงซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณภาย นอกอาคารซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิด ปัจจุบันการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูงที่ใช้อยู่คือการใช้บันได หรือใช้วิธีการที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จึงได้คิดเครื่องติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูงเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสะดวก ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบนที่สูงหรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนที่สูงสามารถใช้ระบบโปรแกรมสั่งการควบคุม(Arduino)
เพื่อควบคุมการทำงาน ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลล์
เครื่องติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูงสามารถขึ้นได้ 1 คน รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม ความสูงไม่เกิน 5 เมตร เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรากร ดอกอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ หมอแสงอุตสาหกรรม
3นาย ปฏิภาณ บุระตะอุตสาหกรรม
4นาย ปราโมทย์ ประทุมโพธิ์อุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. วทัญญู แถมพยัคฆ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุชล ทองสักโกปวส.
2นาย ปรมินทร์ ชูเฉลิมปวส.
3นาย ณัฐพล บุญอิ่มปวส.
4นาย กิตติพัทธ์ คงใจมั่นปวส.
5นาย วรวิทย์ ชื่่นสนธิปวส.
6นาย สุเมธ เสือจัดปวส.
7นาย วรพจน์ พ่วงสัมฤทธิ์ปวส.
8นางสาว จุฑารัตน์ ทับทิมทองปวส.
9นาย ศราวุฒิ บุญมีปวส.
10นาย อนัน สืบอ่ำปวส.