เครื่องเพิ่มอากาศแบบ Super Save

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิพัฒน์ บุญฉิมอุตสาหกรรม
2นาย นิรุตติ์ พัฒนศิโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย สันทัต ก๊กเฮงอุตสาหกรรม
4นาย กีรติ มาซอรีอุตสาหกรรม
5นาย อภิสิทธิ์ ก๊กลิ้มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยชนะศักดิ์ บัวทองปวช.
2นาย ธีรกานต์ จันทร์ศิริปวช.
3นางสาว อนันญา พวงพอกปวช.
4นาย ณัฎฐนัน ศรีประเสริฐปวช.
5นาย อภิชน ศรีแก้วปวช.
6นาย นนทกานต์ ทวีรัมย์ปวช.
7นาย พานิชณ์ เวศพันธ์ปวช.
8นาย นัฐพล อุ่นแก้วปวช.
9นาย ธนพล ปรมานุกูลสุขปวช.
10นาย ชาญเดช แสงอรุณปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องเพิ่มอากาศ แบบ Super Save เพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่และนำไปสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ จากการทดสอบเปรียบเทียบผลการใช้งานเครื่องเพิ่มอากาศ แบบ Super Save กับเครื่องเพิ่มอากาศ ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปจะใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้ากำลังไฟฟ้า 1,492 w และเมื่อทดลองใช้งานเพื่อเปรียบเทียบเครื่องเพิ่มอากาศ แบบ Super Save สามารถใช้งานได้โดยมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพียง 1/2 แรงม้า กำลังไฟฟ้า 373 w จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องเพิ่มอากาศแบบ Super Save สามารถใช้งานได้โดยมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพียง 1/2 แรงม้า กำลังไฟฟ้า 373 w จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1. ใช้เป็นเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อกุ้ง แทนการใช้เครื่องเพิ่มอากาศแบบทั่วไป
2. ได้อุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ