เครื่องปอกกล้วยน้ำว้าดิบ

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการสร้างเครื่องปอกกล้วยน้ำว้าดิบ พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องปอกกล้วยน้ำว้าดิบสามารถปอกกล้วยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เครื่องสามารถปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าดิบเฉลี่ยได้ 10 ลูกภายในเวลา 2.4 นาที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเครื่องปอกและหั่นแว่นสับปะรดซึ่งสามารถปอกได้มีประสิทธิภาพกว่าการใช้มือปอก โดยเฉลี่ยแล้ว 10 ลูกต่อ 2.4 นาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อใช้ปอกกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อลดระยะเวลาและแรงงานคนในการปอกกล้วยน้ำว้าดิบ กระบวนการปลอกกล้วย
ให้ได้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ได้เครื่องปอกกล้วยน้ำว้าดิบที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติภัฒน์ ภูนุภาอุตสาหกรรม
2นาย ทองพูน เบ็ญเจิดอุตสาหกรรม
3นาย วัฒกานต์ กิ่งแก้วอุตสาหกรรม
4นาย วุฒิพงศ์ แก่นแก้วอุตสาหกรรม
5นาย สิทธิศักดิ์ สุขสินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธัญธวัช ศรัทธาธรรมปวส.
2นาย สันติ บุญเสริมปวส.
3นาย บุริศร์ บุญโสภาปวส.
4นาย ธีรภัทร์ มันธุภาปวส.