แฟ้มกล่าวรายงาน

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

แฟ้มกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแฟ้มกล่าวรายงาน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ซื้อแฟ้มกล่าวรายงาน เพื่อจัดทำบัญชีในการจำหน่ายแฟ้มกล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ค่า S.D เท่ากับ 0.63 คะแนนปานกลาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำแฟ้มกล่าวรายงาน
1. ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำแฟ้มกล่าวรายงาน
2. นักเรียนได้ใช้วิชาความรู้ในการประกอบธุรกิจจริง
3. มีรายได้ในระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ประภัสสร อินทรวิศิษฏ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรฤทัย พรมเทพปวช.
2นางสาว เจนจิรา ไตรวงค์ย้อยปวช.
3นางสาว สิรินทิพย์ เตียงชัยปวช.
4นางสาว วิษารัตน์ สุขรมย์ปวช.
5นางสาว ชลธิชา สุดใจปวช.