หน้าต่างเหล็กดัดนิรภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา สวัสดิ์นพรัตน์อุตสาหกรรม
2นางสาว นภัสชญา คงการุณอุตสาหกรรม
3นาย พลวัฒน์ ไชยศรีอุตสาหกรรม
4นาย อานนท์ สะและห์อุตสาหกรรม
5นาง อารีรัตน์ เสียงเพราะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ สืบสังข์ปวช.
2นางสาว กัญญารัตน์ พรมวงค์ปวส.
3นางสาว จิราภรณ์ ขาวภูมีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากข่าวการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย พบว่ามีประชากรจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้บ้าน เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือการใช้เครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถหาทางออกจากจุดเกิดเหตุได้ เพราะที่พักอาศัยติดตั้งหน้าต่างเหล็กดัดซึ่งมีความแข็งแรง ไม่สามารถเปิดได้โดยง่าย ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นหน้าต่างเหล็กดัดนิรภัย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านมีช่องทางหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อมีควันเกิดขึ้นบริเวณตัวบ้าน อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Detector) จะทำงานโดยการส่งสัญญาณไปที่กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าที่หน้าต่างเหล็กดัดให้ปลดออกพร้อมกับมีเสียงเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line Application เพื่อให้เจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยทราบ
1. ช่วยให้ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านมีช่องทางหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้
2. ทราบประสิทธิภาพของหน้าต่างเหล็กดัดนิรภัย
3. ทราบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานหน้าต่างเหล็กดัดนิรภัย