เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทธิธรรม แก้วบุตรอุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ ชูจรอุตสาหกรรม
3นางสาว ชลธิชา บุญนุ้ยอุตสาหกรรม
4นาย ภานุวัฒน์ ขุนจันอุตสาหกรรม
5นาย กฤษดา อรัญดรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รายาวดี รัศมีอักษรสกุลปวช.
2นาย ปริยราช ปิยะภาโสปวส.
3นาย ภูวเนตร โรจน์จันทร์สิริปวส.
4นาย ศุภกร เอียดสุดรักษ์ปวส.
5นาย เกษมพันธุ์ สังข์แก้วปวส.
6นาย ตรีวิทย์ ชูหะรัญปวส.
7นาย ชินกรณ์ ดิเรกวัฒนสารปวส.
8นาย ศรันยู แก้วช่วยปวส.
9นาย กิตติภพ ธนจิตสิริปวส.
10นาย ชานนท์ นวลมากปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การให้บริการถ่ายภาพทางรังสีในผู้ป่วยบาดเจ็บมักพบปัญหาในการเคลื่อนย้ายและจัดท่า เนื่องจากการยกตัวผู้ป่วยหลายครั้งส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บซ้ำซ้อนของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมายังเตียงเอกซเรย์ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับการถ่ายภาพบนรถเข็นเปลนอน ซึ่งมักพบปัญหาการเอียงของตลับฟิล์มโดยเฉพาะการวางในพื้นผิวที่ไม่มีความมั่นคง เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์เพื่อช่วยในการเอกซเรย์ได้ทั้งด้านบนและด้านข้างของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้มีเตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์
2.นักเรียนได้รับความรู้จากการประดิษฐ์เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกซเรย์
3.ถ่ายเอกซเรย์ได้ทั้งด้านบนและด้านข้างของร่างกายโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย